Fundament jest najniżej położoną częścią konstrukcji obiektu budowlanego (budynku lub budowli), stykającą się bezpośrednio z podłożem gruntowym. Zadaniem fundamentu jest przejęcie wszystkich obciążeń i oddziaływań od konstrukcji obiektu budowlanego oraz ich bezpieczne przekazanie na podłoże. Jako podłoże gruntowe (podłoże obiektu budowlanego) określa się utwory geologiczne zewnętrznej części skorupy ziemskiej, na której są posadowione fundamenty.

Zaczynając wykopy fundamentowe najlepiej posłużyć się fachowcem posiadającym uprawnienia na koparko – ładowarkę. Operatorów takich w Polsce nie brakuje i można znaleźć nawet kilkudziesięciu takich na terenie każdego większego miasta. Wystarczy udać się do lokalnej firmy budowlanej lub zadzwonić do wypożyczalni sprzętu budowlanego. Cały zestaw różnego rodzaju narzędzi budowlanych powinien być do dyspozycji każdej szanującej się firmy. Zestawy elektronarzędzi to jedne z konieczności. Można też rozeznać się w temacie zagęszczarek, minikoparek, spycharek oraz rusztowań. Roboty fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, w którym są podawane wymagania, jak też rozwiązania konstrukcji fundamentów. Do wykonania warstw wyrównawczych, podsypek odsączających pod fundamentami, posadzkami, pomieszczeń podziemnych, przy wymianie gruntów słabych itp. Powinny być stosowane żwiry, pospółki i piaski bez zawartości ziarn pylastych i części organicznych. Operatorzy koparek następnie usuwają warstwę gruntu bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku wykonania wykopu głębokości większej niż projektowana należy jako uzupełnienie zastosować (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową, warstwę betonu itp. Rozeznania w kwestii narzędzi budowlanych najlepiej dokonać z pomocą SolidWynajem.

Jeśli wykopy fundamentowe są wykonywane pod dwa lub kilka fundamentów położonych blisko siebie, to roboty ziemne należy rozpocząć od wykopów pod konstrukcje posadowione głębiej.